METHYLISOTHIAZOLINONE

Ingredients: METHYLISOTHIAZOLINONE

Weblinks

35341

2682-20-4

220-239-6

Preservative

2-Methyl-2H-isothiazol-3-one

V/57 Rinse-off products 0‚0015 % V/39 Mixture of 5-Chloro-2-methyl-isothiazol-3-2H--one and 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one

Products that contain the ingredient METHYLISOTHIAZOLINONE - France

View matching products from the entire world